ashvsevildead-inktober-100816

Ash, Pablo, Kelly and … Worf.